barbie film

Barbie – su firmi

Unu de is prus castiaus firmis in su mundu ocidentali in su 2023 est Barbie. Sa regista est Greta Gerwig o, a nai sa beridadi, is registas funt duus: Greta Gerwig e sa Mattel.

Cun custu firmi, chi est fintzas spassiosu, sa Mattel est arrennèscia a si pigai sa scena, a su mancu po una bella pariga de annus. Barbie fiat acanta de essi arrimada in su sobàriu cun is carramatzinas e, invècias, “voilà”.

Cun d-unu firmi, chi no est costau pagu, sa Mattel at cambiau sa bidea, fintzas bera, de una Barbie tzeraca de su mainstream maschilista de sa sociedadi “yuppie” de is annus otanta. No fiat nàscia diaici, tocat a ddu nai, ca fiat nàscia comenti arrespusta “moderna” a is pipias de tzàpulu bècias. Perou sa generatzioni mia dd’at bìvia diaici, parti de su “consumismo maschilista” de is annus ’80.

Sa Mattel est fintzas arrennèscia a fai dinai, poita seu seguru chi su firmi est fendi godangiai a chini dd’at fatu. Casi totu is fèminas e is piciocas chi nci giogànt candu fiant pipieddas funt andadas a ddu castiai, e nci ant portau is mascus puru.

Greta Gerwig nci at postu is bideas suas, est a nai chi at fatu unu firmi feminista. E perou sa boxi fora de sa scena e una bella pariga de scenas funt fintzas tropu po su firmi, ddu faint bessiri grai.

Antis impitzus de Barbie no iant fatu firmis, sceti calincunu cartoni, mancu bessiu beni.

Custu est unu firmi cun atoris, e totu partit de su mundu de Barbie, chi est in su mundu materiali, stèsiau de totu e serrau a totus, aundi is fèminas (chi funt totu su chi podit essi Barbie) cumandant e is òminis abetant, càstiant, torrant gràtzias e provant a fai surf in sa plaja. Stop.


De bisura cinematogràfica, s’inghitzu est sa parti mellus de su firmi. Chini càstiat, bintrat in su mundu de Barbie!

Pustis, totu càmbiat, Barbie stereòtipu no podit prus fai su chi faiàt innantis (passillai in is puntas de is peis, bufai lati chena bufai lati etc.) poita calincuna cosa no at funtzionau in su mundu de is cristianus, e tocat a andai a innia a circai de arrangiai is cosas.


De innia inghitzant abbenturas spassiosas e ciaciarradas feministas.

S’universu Mattel est fatu de mascus scimproteddus totu ogualis, e perou a s’acabbu, comenti in d-una stòria po pipius, sa parti bona bincit e su mundu de Barbie bessit fintzas prus “giustu” de comenti fiat innantis, poita a is òminis, chi a primu no faiant nudda, ddi donant unu arrolu.

S’acabbu de su firmi est unu àteru, a nai sa beridadi, est Barbie chi detzidit de si furriai a umana, ma s’acabbu de s’arrastu feminista est su fràigu de una sotziedadi diferenti, aundi is fèminas e is mascus s’arreconnoscint diferentis e perou cun gana de bivi imparis, donniunu cun sa identidadi cosa sua.

Is atoris agiudant meda su firmi. Barbie stereòtipu est Margot Robbie, e a nosu praxit a arremonai fintzas de prus Ryan Gosling, chi fait Ken, diaderus aintru de sa parti e cun sa personi, su corpus, chi trasmitit emotzionis e ti fait bintrai in sa scena.

Sa regista boliàt fai unu filmi feminista: nc’est arrennèscia a metadi.

Sa primu arrexoni est chi est unu firmi de is Istadus Unius, meda americanu e de genti pruschetotu bianca. In calincunu giassu apu lìgiu chi est unu firmi feminista “intersezionale”. Ma aundi? Est su contràriu.

Sa de duas est chi s’afficu de sa Mattel est de fai una operatzioni de « social-washing » de Barbie, est craru giai apustis de 30 minudus chi incarrerat su su firmi.