wu ming enrico lobina sardu

De “Q di Qomplotto” a totu is àterus: poita seu torrau a ligi a Wu Ming

Wu Ming est una truma de scriidoris de Emilia-Romagna. Nascint comenti a “Luther Blisset”, e su romanzu chi ddus at fatus connosci meda est “Q”.

De annus meda no ddus ligemu.

Ia inghitzau, in su 2008, cun “Q”. Femu in Pechino, de meda tenemu gana de ddus ligi. Q si podiat scarrigai e imprentai a solu, po de badas, e diaici emu fatu. Q est sa stòria de s’Europa de Lutero, de is speras de su pòpulu, e de sa gherra de is messajus e totu is pòburus ghiaus de Munzer contras a su poderi chi ddus strecàt.

Sa manera de contai funt is lìteras de unu bugoni chi, po sa crèsia de Roma, circat de atrupelliai e fai faddiri totus is avolotus.

Su serchetu de custu lìbburu e de is àterus puru, a parri miu, est ca si contat sa stòria contendi sa vida de sa genti “normali”. Is Wu Ming provant, e nci arrennescint puru, a scriri unu romanzu “stòricu” chena de ponni in mesu urreis, bellas piciocas o maghias.

E pustis ddoi est stùdiu, stùdiu e sèmpiri stùdiu. Dònnia logu e dònnia cosa est contada in dònnia piessignu. Sa lìngua càmbiat cunforma a chini pigat su fueddu. Su treu de is personis e de su contu in generali est trebeddau, perou candu ti pigat (e ti pigat sèmpiri), no nc’est prus nudda de fai. Abetas su merii po sighiri a ligi, e a de dii pensas a su lìbburu.

E apustis de “Q” est tocau a “Asce di guerra”, scritu imparis a Vitaliano Ravagli, chi est fintzas su protagonista. “Asce di guerra” est su contu de chini at fatu su partesanu in Itàlia e no at agradèssiu comenti est acabbada sa cosa: is fascistas perdonaus e is partesanus in presoni. Medas de issus funt partius, calincunu a Praga o a àterus logus. Vitaliano est partiu a Indocina, logu atesu meda, po fai sa gherra cun is vietnamitas (messajus, pruschetotu) contras a is frantzesus.

In su 2021 e su 2022, a dònnia manera, seu torrau a ligi a Wu Ming: “L’armata dei sonnambuli”, “Altai”, “Manituana” e “54” funt is lìbburus chi apu lìgiu in custus mesis.

“L’Armata dei sonnambuli” e “Manituana” andant imparis, ca contant su chi sutzedit a s’acabbu de su de XVIII sèculus, in Fràntzia e in Amèrica.

“L’Armata dei sonnambuli” contat s’avolotu de su 1789-93 in Parigi, e de comenti a su pòpulu, a s’acabbu, dd’ant frigau, e sa burghesia, chi tenit interessus diversus de is de su pòpulu, at bintu.

“Manituana” contat sa vida, sa mentalidadi e sa stòria de is indianus de Amèrica chi, candu inghitzat s’avolotu de is colònias contras a Londra, detzidint de aturai cun Londra e de cumbati po s’urrei. E perdint.

 “Altai”, invècias, s’acàpiat a “Q”, ca una personi de importu mannu po sa stòria de “Q” s’agatat in “Altai” puru. “Altai” est sa stòria de su meri de is bugonis de su doge de Venètzia chi, po su sànguni ebreu chi tenit, ddu traixint e arrennescit, perou, a si ndi fuiri. E aundi nci stupat? Nci stupat agiudanti de su prus ebreu arricu e poderosu de s’imperu de is turcus, in Costantinòpoli. Arrennescit fintzas a connosci su “gran visir”.

“54” torrat unu pagu a Vitaliano Ravagli, poita su tzentru de su contu est s’Itàlia, Bologna, in su 1954. Is partesanus “bravus” funt in su PCI, perou no funt prexaus. Is partesanus malus dd’ant acabbada a fai cosas malas o, comenti a su babbu de su protagonista, si funt fuius. Calincunu in Cecoslovacchia, su babbu de “Robespierre” in Yugoslavia. E in su contu agataus fintzas a Cary Grant, a Bao Dai, a Lucky Luciano e a meda àtera genti.

Perou s’arrexoni chi m’at fatu torrai a acostai a Wu Ming est un’àtera, est “La Q di Qomplotto. QAnon e dintorni. Come le fantasie di complotto difendono il sistema”, scritu de Wu Ming 1.

Apu circau e lìgiu custu lìbburu ca apu lìgiu unu pagu su chi ant scritu is Wu Ming in su blog cosa de issus impitzus de su COVID e mi funt partus artìculus de importu, de aundi partiri po circai de ndi cumprendi calincuna cosa.

Po nai, seu diacòrdiu cun issus candu scriint chi is “teòrias de is cumbinus” (teorie del complotto) tenint sèmpiri unu “fundu de beridadi”.

Custu lìbburu de Wu Ming 1 contat comenti est nàscia sa “teòria de su cumbinu” prus de importu oi in su mundu, est a nai Q-Anon, e comenti est crèscia, fintzas a bessiri oi un’atori polìticu de grandu importu in in su prus stadu importanti de su mundu, is Istadus Unius.

A ligi cussu lìbburu serbit fintzas po cumprendi mellus is “teòrias/teorias de is cumbinus” chi pertocant su COVID-19. Impitzus de su COVID-19 apu giai scritu innòi calincuna cosa.

Po dda serrai, Wu Ming faint una literadura chi est una de is prus bellas e spantosas chi apu lìgiu in itàlianu. Tenint una capacidadi, chi apu agatau in meda pagus àterus scriidoris, de ponni impari literadura, stòria, stòria populari. E tocat fintzas a nai ca funt cumpàngius, est a nai chi aturant sèmpiri a su costau de is trabballadoris.

Consillu a totus is lìbburus insoru.