enrico lobina quirico sanna

Fraigai, amparai e s’assessori sardista

Sa stòria chi eis a ligi est una stòria de sa ‘aministratzioni pùbrica sarda. Parit una cosa de pagu importu, ma chi pensais chi depeus difendi sa Sardìnnia, custu logu bellu e stimau de is sardus, sighei a ligi.

Quirico Sanna, sardista (ex-AN, mi parit), est s’Assessori de su “Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica”. Sanna est gadduresu, e in Gaddura fraigai est de importu.

Bortas meda est sa “impiegadina[1]” chi ponit barrancus. Sutzedit puru chi ddu nerat chini est su meri de s’organizatzioni chi est apuntzada, est a nai s’assessoris.

Chi seus chistionendi de “urbanistica”, ddoi at de nai una atra cosa: esistit unu deretu, generali e forti, chi ddi nant “amparus de su paesàggiu” (tutela del paesaggio).

Ita sutzedit in Sardìnnia, in sa “Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia”, cun assessori Sanna?

Sutzedit chi esistiàt unu serbìtziu, “Servizio tutale del paesaggio della Sardegna settentrionale”, chi teniàt s’incarrigu de “amparai su paesaggiu”. Sighiàt Sassari e sa Gaddura. Duus annus a oi teniàt 60 impreaus, imoi funt 36. Trabballànt meda, e fiant arrennèscius a agatai unu echilìbriu.

Una bella dii s’assessori (su dirigidori generali at firmau ma no at detzìdiu) detzidit de partziri su serbìtziu, de ndi fai unu “Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale nord-est” e unu “Servizio tutale del paesaggio Sardegna settentrionale nord-ovest” (qui).

Is impreaus funt is pròprius, perou no podint prus trabballai imparis, medas cosas chi si depiant fai una borta sceti imoi si faint duas bortas (contabilidadi, personali). Ant sciusciau s’echilìbriu. Is trabballadoris ant a aturai in Tàtari a trabballai, puru chi sighint sa Gaddura? Aici parit.

E insaras poita totu custu trumbullu? Po amellorai su serbìtziu? Fintzas a oi est sutzèdiu su contrariu. No est chi ant fatu totu custu po ddu impeorai su serbìtziu?

Se serbìtziu de sa Gaddura no tenit nimancu unu dirigidori fissu. Est normali est, poita dirigidoris in sa RAS no nci ndi funt prus (no si faint cuncursus).

Genti da Gaddura perou m’at nau ca si pensat de fai bintrai innia unu dirigidori de unu comunu gadduresu (Arzachena?), e de preni su serbìtziu de impreaus de is comunus gadduresus.

Chi est diaici, s’arresurtau est craru: chini at a depi controllai (RAS) benit a essi su pròpriu de chini depit essi controllau (comunus).

Pròpriu candu in is ofìtzius de RAS bintrat sa “Guardia di Finanza” po controllai is computeras de chini trabballat in custus serbìtzius.

Sa beridadi est ca no podit essi diaici. No nci creu. S’amparu de su paesàggiu oi est unu balori po totu is sardus.  Nci at a depi essi una atra arrexoni. Est cussa chi is sindacaus, e deu puru, seus circhendi de cumprendi. At essi bellu chi circhint de ddu cumprendi totu is sardus, pruschetotu is gadduresus.   


[1] Burocrazia