Lingua Bia Fàbiu Usala enrico lobina

Lìngua sarda: su parri miu- De Fàbbiu Usala Friàrgiu.


Premissa.

Fatuvatu apu a scriri innoi po circai de cumpartziri is parris mius apitzus de sa lìngua sarda, sa chistioni chi oindii mi spéddiat de prus in mesu de totu is àteras chi ddoi funt de importu etotu. Su sardu ddu chistionu dónnia dii e imoi ddu imparu a is àterus puru, duncas podit essi chi is fueddus mius etotu potzant serbiri a s’arrexonamentu conca a su bilinguismu in Sardínnia. Torru gràtzias acuitu a chini detzidat de mi ligi e de aciungi fueddus a is fueddus po nosi amellorai e crésci impari.In su mesi de Ladàmini de su 2016 partint is cursus de Língua Bia in Casteddu. Su 22 de su mesi de Argiolas de su 2018 bessit una lei noa: “Disciplina della politica linguistica regionale”.

A parri miu in Casteddu in is úrtimus cuàturu annus funt sutzédias duas cosas de importu. Sa primu est chi eus pesau unu logu democràticu po imparai su sardu a totus: mannus, piticus, biancus, nieddus, sardus e stràngius. Ddu faeus cun d-unu assótziu chi de nòmini ddis eus postu Língua Bia. Sa cosa at funtzionau aici meda chi ocannu po sa primu borta eus fatu duus cursus impari, dónnia cida, a tot’annu. De su 2016 su cursu fiat unu. At funtzionau aici meda chi imoi in prus imparaus a sonai is launeddas e imparaus a baddai su ballu sardu. Sèmpiri totu in sardu. Totu custu dd’eus fatu e ddu faeus foras de pigai dinai de su comunu o de sa regioni. Custu bolit nai chi sa política linguística si podit fai foras de dinai puru e chi cun su sardu si potzat fai de totu, sa làcana est aínturu de sa conca nosta. Cun custu de siguru no bollu nai chi su dinai no serbat, ndi serbit e meda puru chi incapas bollaus fai diaderus su bilinguismu. Sa sigundu cosa de importu est stétiu su faimentu de una lei cumpria apitzus de sa política linguística, chi ndi pinnicat apari unu sciacu mannu de chistionis obertas de diora aínturu de sa ministradura de sa RAS. No est sa prus mellus de is leis, ca dónnia borta calincunu circat de ndi segai su pilu in cuàturu, ma no ndi tenemus e comuncas sa RAS, a parri miu, cun custa lei est andada ainnantis de prus meda de is disígius e de is abetus chi is sardus etotu tenint apitzus de sa língua intzoru. Est a nai, ma a is sardus ndi dd’afutit calincuna cosa de su perdimentu de sa língua sarda? A parri miu giai, ma sa ghia política no est bastanti forti, antzis fartat própiu. E duncas mancai su faimentu de sa lei est stétia una missada forti po is sardus, aínturu suu portat unu sciacu mannu de fainas de fai apustis de dd’essi scrita e avotàt. Ma sa RAS innoi no est stétia bona de sighiri. “..Modalità dell’insegnamento anche in italiano della storia e della letteratura e di altre discipline riferite alla Sardegna…Favorire la riattivazione della trasmissione intergenerazionale delle competenze linguistiche…Le autonomie locali adeguano i propri statuti e regolamenti ai principi contenuti nella legge…Entro 60 giorni dall’adozione del PRS la giunta approva il piano di politica linguistica…Una cunferéntzia aberta all’anno…Costituzione di una Consulta de su sardu entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge…Elaborazione standard linguistico entro 6 mesi dalla nomina della Consulta…Certificazione linguistica entro 4 mesi dall’entrata in vigore della legge…Regolamento regionale per l’utilizzo del sardo nelle pubblicazioni della regione…[1]”. Totu cosas chi abetant de essi fatas. Una lei podit essi bona cantu boleus, ma chi nosu dda scriaus e no siaus bonus a dda ponni a trabballai po su chi ballat, intzà mellus a no ddoi fuliai nimancu su dinai e su tempus po dda fai. Antzis imoi custa lei balit puru che a pinnica bona po totu su chi is políticus de imoi faddant o no fatzant po su sardu. A tipu su dinai bogau po su sardu veicolari in sa scola, imoi est po mori de sa lei 22 chi at avolotau totu[2]. Ma candu mai! Sa RAS etotu incapas podiat detzidi po una déroga e fai sighiri a trabballai unu bellu cantu de professionistas de sa língua o mellus puru, una borta fata sa lei si depiat acabbai su trabballu cun totu is atuatzionis. Ma aici seus. Firmus. S’arresúmini de totu est chi seus firmus cun sa política linguística e su sardu minescit lestresa. Bieus ita at a sutzedi.

Standard

Pagus fueddus apitzus de una chistioni chi est imbecendi chena chi nemus nd’apat bogau supa.  Tantis, unu standard po fai ita? Po sighiri a scriri totu in italianu? Sa RAS in trexi annus de sperimentus cun sa Limba Sarda Comuna (LSC, chi no est su standard de su sardu e no est nimancu nàscia po ddu essi), no est arrennéscia a scriri nimancu su giassu cosa suu in sardu. Is dirigidoris de is partidus indipendentistas sighint a fai política in italianu e a pediri unu standard aguali po fai scriri totu is sardus, sighendi a contai su sciollóriu chi asinunca is sardus no funt aunius, chena mancai de essi domandau a is sardus etotu ita ndi pentzant o mancai peus che peus, faendiddus fuiri de sa política linguística e de su sardu, ca sa LSC a s’acabbada at trabballau po ddus spartziri is sardus. Sa lei 22 po su faimentu de unu standard strantaxat unu organismu nou, custa Consulta de su sardu, chi iat a depi pigai in cunsideru totu is fueddadas de Sardínnia e sa LSC, chi prusaprestu parit unu machiori. Iat a abbastai a pigai sa língua de sa capitali de Sardínnia comenti ant fatu in logus meda de su mundu, chena de s’apretu de ndi fai una noa, de língua. Ma custa cosa po medas parit peus de is fueddus malus in crésia! Su casteddaju (o comuncas su prus de is calidadis de sa barianti de su sardu chistionada in Casteddu) at trabballau po meda che a barianti de cumprumissu in sa Sardínnia de giossu, in su cumérciu e in sa poesia estemporanea de sei, ma no sceti. Sa fortza de sa barianti prus fueddada in Sardínnia e fueddada de sa burghesia casteddaja etotu, bàrigat sa làcana cosa sua e ddoi sprundit a logus atesu puru, ligiaus a Michael Allan Jones “…utilizziamo il grafema th per rappresentare un fonema che viene pronunciato come una fricativa sorda interdentale dai parlanti conservatori del nuorese, ma che sta venendo gradualmente soppiantata dalla sua variante campidanese [ts]…[3]”. Ancora, ligiaus a Bissentu Porru“…Mentre però noi rispetteremo sempre le antiche voci, e pronunzia del dialetto Logudorese, giacchè VETERA MAJESTAS QUAEDAM, ET RELIGIO COMMENDAT, e poichè in quel Capo (de susu n.d.r.) ancora un impegno si scorge di studiare il Cagliaritano, ed un pregio favellarlo, come lingua (se ora così ci fia lecito spiegarci) dominante, abbiamo stimato più opportuno il tessere di questo dialetto la grammatica, e nel tracciare di esso le regole Ortografiche…[4]”. Ma lassendi a una parti totu is arrexonamentus apitzus de su standard, sa chistioni prus de importu est sèmpiri sa própiu: poneisí a chistionai su sardu!

Ah, po no nosi ndi scaresci, a bosi nai sa biridadi nd’at un’àtera de sceda bona! Ma sighei a ligi innoi e in is mesis avatantis gi bosi dda contu. A luegus!

Fàbbiu Usala Friàrgiu.


[1] Càstia LR 22 03/07/2018 art. 2 coma 2c, coma 3c, art. 4 coma 3, art. 5 coma 2, art. 6 coma 2, art. 8 coma 1, coma 4, art. 9 coma 1, coma 6.

[2] Custu s’acàpiu de s’artículu de s’Unioni Sarda https://www.unionesarda.it/articolo/cultura/2019/12/18/lingua-sarda-quest-anno-niente-corsi-nelle-scuole-8-966191.html

[3] Michael Allan Jones Sintassi della lingua sarda (Sardinian Syntax) furriau a italianu de Roberto Bolognesi. 2003 pag. 11.

[4] Vincenzo Raimondo Porru Saggio del dialetto sardo meridionale, Cagliari, Reale Stamperia, 1811.