pipias sardu lìngua primu marzu

Spaciada sa bregungia – babbus e mammas po su sardu. Arresumini, audio e bideas. E bosaterus?

Lunis si seus bius cun is primus babbus e mammas chi creint chi siat sanu e bellu a pesai is fillas is fillus insoru in sardu. Parit una cosa strollica in Sardìnnia (cali atra lìngua depint imperai is sardus?) perou a nai sa beridadi po medas est strambecu a fai su contràriu.

Si pongu innoi unu audio (de su minudu 3:24) de una interbista chi apu fatu a Radio Cuore – innoi

Innoi invecias agatai unu arresumini de su chi eus nau

Ita boleus fai?

Ancora no ddu scieus beni. Lunis eus detzìdiu chi boleus sighiri e chi podeus, de bisura “auto-organizzata”, fai una pariga de cosas:

–       Antoneddu Garau ponit a disponimentu is lìbburus cosa sua impitzus de s’imparòngiu de su sardu a pipius e pipias. Antoneddu, faisì sciri chi funt lìbburus in paperi o in pdf e comenti bolis fai;

–       Po is chi bolint imparai su sardu o bolint fai fai cursus a fillas e fillus: si podit circai a Fàbbiu Usala (Lìngua Bia) po sa zona de Casteddu, Antoneddu Garau po sa zona de Aristanis e Cristiano Becciu po cabu e susu. Chi calincunu bolit fai cursus on-line, Lìngua Bia ndi fait, e nci ndi funt atrus puru;

–      boleus fai atòbiai a mammas e babbus chi fueddant in sardu cun fillas e fillus. In Casteddu foris ddu eus a fai giai in martzu;

–       Una pariga de babbus, de Casteddu, funt pensendi de fai atzionis po andai a is iscolas de sa pipiesa (asili nido) a nai chi assentant is fillas a unu logu sceti chi fueddant in sardu cun is pipias. Chi ddoi at babbus e mammas chi si bolint aciungi, e ddu bolint fai po atras scolas, iat a essi togu;

–       Cun Lìngua Bia eus apariciau, in su 2019 e 2020, unu “campus de istadi” de Lìngua Bia, in Montarbu (Seui) e Sos Montes (Orgosolo). Iat a essi bellu a fai una cosa simbillanti, CHI SU COVID SI DDU PERMITIT!;

– Eus a fai girai materiali po imparai su sardu, a is pitichus e a is prus matucheddus.