RMT trabballadoris

UK, Fràntzia, Colòmbia: is movimentus de progressu si faint intendi. Sa Sardìnnia e s’Itàlia paradas abetendi

A ligi is giorronalis internatzionalis fait beni. Is talebisuras e is giorronalis italianus e sardus, francu una bella pariga, parint fotocòpias. Totus ogualis, scarescint meda de su chi sutzedit in su mundu e a su costau de nosu e, bai e circa poita, funt sèmpiri is noas chi ponint problemas a chini guvernat (Draghi, Letta e is amigus).

S’Ucraina est bessida “cronaca”, e su movimentu po sa paxi no est arrennèsciu a fai bessiri unu proponimentu sèriu e popùlari de comenti ndi bessiri de una crisi chi at a fai mali pruschetotu a is ucrainus, e fintzas a nosu.

Castiendi is giorronalis internatzionalis una pariga de noas bessint a pillu.


Rènniu Uniu. Is trabballadoris de is ferrovias si frimant

In su Rènniu Uniu s’inflatzioni est currendi. Currendi meda. Totu costat meda meda de prus. Is trabballadoris no nci dda faint prus.

Is giorronalis de innia, unu pagu comenti a innoi etotu, nant chi no ddoi at trabballadoris, perou nemus tenit gana de artziai su soddu. Diaici no podit funtzionai.

Innia est inghitzada una gherra. Sa gherra de is trabballadoris po una paga dìnnia. Is trabballadoris de is ferrovias s’ant a frimai po pediri unu crescimentu beru, no mìnimu, de su soddu. Chi bincint issus podit essi chi binciant totus is trabballadoris de su Rènniu Uniu.

E, forsis, de Europa puru.

At a essi sa batalla de is sindacaus de innia sa prus de importu de is ùrtimus 10 annus.

Tocat a sighiri comenti andat. Ant a scioperai meda e a firmai s’Istadu.

Is giorronalis italianus e sardus, po su chi ndi sciu deu, no nd’ant fueddau.


Fràntzia. Sa manca de Melenchon at bintu is eletzionis

Dominigu passau funt acabadas is eletzionis po su stamentu de Fràntzia. Macron at pèrdiu, e sa manca de Jean-Luc Melenchon, chi ddi nant NUPES (Nouvelle union populaire écologique et sociale), at bintu. No at bintu sa majoria de is sègius, perou no si podit nai chi no apat bintu de bisura polìtica.

At pigau meda meda prus sègius de is àteras bortas, e Macron no podit prus fai su guvernu chi pensàt de fai. A nai sa beridadi, Emmanuelle Macron, su presidenti de Fràntzia, pròpriu no sciit comenti fai.

Is giorronalis italianus, e sardus, si ndi funt scarèscius.

Melenchon tenit unu programa de manca e populari chi, in Itàlia e Sardìnnia, iat a essi casi impossìbili de presentai: est contra a sa Nato, bolit fai sa gherra a totus is arrègulas sballiadas de Bruxelles, bolit fai andai in pensioni innantis is trabballadoris e ddis bolit donai una paga prus arta meda de su chi godàngiant imoi.


Colòmbia. Bincit sa manca antimperialista

Gustavo Petro est su presidenti nou de Colòmbia. Sa visu-presidenti, po sa primu borta in sa stòria, at a essi sa niedda Francia Marquez.

Colòmbia est unu istadu mannu (50 milionis de bividoris) e de importu po s’Amèrica de giossu. At sèmpiri tentu presidentis moderaus, e perou imoi sa cosa est cambiada. Petro bolit torrai a tenni arrelatas bonas cun Venezuela e Cuba, e bolit cumbati sa poberesa de unu istadu, sa Colòmbia, arrica meda ma cun d-una poberesa chi fait a timi.

Tres istadus de importu po su mundu, tres acontèssius de importu, chi s’amostant chi si podit pensai, fintzas in su 2022, de cambiai. Sceti in Itàlia e in Sardìnnia parit chi no siat diaici. Antzis.

In Sardìnnia totu est frimu e mudu. Mudus is sindacaus, muda s’opositzioni in consillu arregionali, mudus is chi faint afàrius cun su guvernu Solinas.

E in s’interis no arrennescieus nimancu a frimai su pibitziri in su tzentru de Sardìnnia.

Aundi boleus andai?