su pipiu malu e àterus contus

Unu pipiu malu, e àterus contus – de Natascia Muscas e Alessandro Garau

Unu pipiu malu, e àterus contus – de Natascia Muscas e Alessandro Garau

De s’acabu de is annus otanta a dexi annus a oi sa Sardìnnia at pubricau meda in sardu. Is sardus, una bella pariga, mancai no centenas, si funt postus a scriri in sardu contus, romanzus e àteras cosas in prosa. Sa poèsia, tocat a nai, mai est mancada in Sardìnnia.

Mi parit chi de una bella pariga de annus custa “new Sardinian literature” si siat frimmada.

Dònnia tanti mi capitat de arriri cun d-unu òmini prus mannu de mei, chi at scritu lìbburus in sardu, chi fiat su “prus giòvunu scriidori in sardu” binti annus a oi, e mancai ddu est ancora. Diaici ddi nant, dònnia tanti.

Ddoi at unu iaxi de arrexonis po custa cosa, sa prus importanti est chi po scriri in sardu tocat a tenni una connoscèntzia de sa lìngua funduda. Sendi chi seus passau – po dda segai in crutzu – a una situatzioni de “dilalia” po su chi pertocat su sardu, in casi totu is biddas e citadis nostas, est difitzili a fai cresci una literadura in sardu.

Is scriidoris sardus prus connotus, chi scrint in italianu, casi mai provant a scriri in sardu.

Custa est una de is arrexonis poita su lìbburu de Natascia Muscas e Alessandro Garau est unu arregalu mannu a is sardas e is sardus.

S’arrexoni prus manna, perou, est chi su lìbburu est una prenda. Su lìbburu tocat a ddu ligi ca est bellu, ti pigat, e no sceti poita est in sardu.

Fiat de candu femu piciocheddu chi no ligemu contus orrorosus, e m’est tocau dromiri pagu una pariga de notis ca, candu inghitzamu unu contu, no tenemu prus gana de dromiri fintzas a candu no dd’acabamu.

Su lìbburu est una arregorta de contus, dexi, de longària diferenti, totus a tema orrorosu. S’ambientatzioni est sa Sardìnnia, mancai no si nerit.

Is contus fiant giai connotus, poita ant bintu prèmius, s’Ozieri e àterus puru.

Su generi est orrorosu, ma no s’agatat ni tropu sanguni (no est splatter, naraus diaici) ni tropu mali.

Imperai s’orrorosu est sa manera de andai a circai aintru de nosu sentidus intèndius ma cuaus, disìgius chi circaus sèmpiri de no fai bessiri a pillu. Est unu biaxi in su passau cosa nosta, de candu femus pipieddus e piciocheddus, de candu sa malesa fiat bia e pensada normali, chene pregiuditzius, podeus nai.

A pipius e piciocheddus s’orrorosu, comenti su fantasticu, est ancora possibili, est parti de is possibilidadis de sa vida.

Po nosu, chi ligeus custu lìbburu a mannus, bolit nai torrai unu pagu a cussa manera de biri sa vida e is arrelatas con is àterus. E perou, po medas cosas, s’orrorosu est fintzas sa manera po presentai chistionis sotzialis, e chistionis chi pertocant sa “microfisica” de is arrelatas umanas, de manera laterali, diaici de nci lompi mancai cun prus fortza.

Po su chi pertocat su generi, no m’arresurtat chi, fintzas a oi, nemus apat imperau su generi orrorosu in sardu. Una arrexoni in prus po ligi su lìbburu.

Su consillu a is autoris est de provai a fai connosci prus chi podint su lìbburu, e a ndi scriri atrus, chi no bieus s’ora.