filosofia de logu

Filosofia de logu: beni benius

Una pariga de cumpàngius e patriotas ant inghitzau du progetu de sa “Filosofia de Logu”. Innoi agatai is documentus: https://www.filosofiadelogu.eu/srd/chie-semus/

Su logu in sa Sardìnnia de is giugis, in sa Sardìnnia de su Mesu Evu, fiat su “Rennu”, esta a nai s’Istadu. Mancai no siat unu fueddu ca si podit imperai po cussu periodu, eus a nai ca is giudicaus fiant Stadus, e fiant lìberus, emus a nai oi “indipendentis”. 

Sa punna de sa “Filosofia de Logu” mi parit siat simbillanti: a ndi strantaxai una bisura de sa filosòfia, est a nai una manera de pensai e de bivi, chi siat “indipendenti”, chi nasciat de su chi si bivit dònnia dii. 

Po comenti ddus connòsciu, ant a tenni una bisura “materialista”, est a nai chi scint ca su pensamentu, e is grandu bidea e sistemas filosòficus, nascint de sa vida materiali de una personi, una sociedadi, unu pòpulu. Ddu scrint puru in sa “decrarada de intentos”. 

Is chi ant promòviu sa “Filosofia de Logu” est totu genti chi scit ca “is filosofus ant cumprendiu su mundu insoru, e imoi est ora de ddu cambiai”. 

Sigumenti nosu ddu boleus cambiai, custu mundu, sa primu cosa de fai est a ddu cumprendi. Insaras, beni benia a sa “Filosopfia de Logu”. 


Sa primu cosa chi cunsillu est a si donai sa tenta de fraigai “cunfiàntzia” aintru de nosu. Si depeus arreconnosci apari, si depesu agiudai apari, e depeus fai tretus imparis. Is enemigus nostus funt mannus, tenint su poderi, e a ndi fraigai unu atru est cosa chi ant a arrennesci a fai, chi andat beni, nebodis nostus.  

Sa de duus est, impari cun Gramsci, a ndi strataxiai, partendi de su chi mancat in “Pira, Màsala, Simon Mossa, Cherchi, Bandinu”, unu pensamentu apitzus de sa dimensioni “urbana”, est a nai de is tzitadis de Sardìnnia, chi a parri miu oi funt tres: Casteddu, Terranoa e Tàtari. Ita funt custa tzitadis oi? Cali cultura tenint?