corso di lingua sarda

Lìtera aberta apitzus de sa Lìngua sarda

A su cunsìderu e bonu coru de
Is cumpangias e is cumpangius de “Una caminera noa”

Is amigas e is amigus de “Riprendiamoci la Sardegna”
Is amigas e is amigus de “Sardigna sostenìbili e soberana”
Is amigas e is amigus de “Casteddu Citadi Capitali”
Is cumpangias e is cumpàngius de su “Tzìrculu Me-Ti”

Is cumpangias e is cumpangius de sa “CGIL”

Totus is patriotas de Sardìnnia

Ogetu: Lìtera aberta apitzus de su lìngua sarda

Amigas, amigus, cumpàngias e cumpàngius istimadus,
“Sa Sardigna at a sighiri a bivi chena de su sardu?”. S’arrespusta est a manera crara ca no, perou ddu depeus stichiri a conca a totus.
Ca s’arrespusta est ca no, depeus pigai s’impinnu a imparai su sardu, a ddu fueddai e a ddu imparai a is pipius. Depeus donai s’esempru, deghinou sa genti no si creit. No tocat a ddu nai in is cunvennius, o a fai “sit-in”. Tocat a ddu imperai su sardu.
A unu cumpàngiu chi gherrat sèmpiri po sa libertadi e sa giustìtzia ddi praxit arregordai is fueddus de Cicitu Masala apitzus de sa Sardigna e de sa lìngua (scusai-mì chi no funt fueddus filologicamente perfetus): “un òmini podit andai a dònnia logu, biri medas cosas, ma chi unu no sciit su chi nc’est in sa terra cosa sua, e chi no arrennescit a fueddai sa lìngua cosa sua, no arrennescit a cumprendi su mundu. Un’òmini est lìberu chi biit su logu aundi nci bivit, e ddu cumprendit”.
In custus annus chi seus gherrendi impari po una Sardigna lìbera e dinna eus nau medas bortas chi sa lìngua est una “infrastruttura primaria”, una de is ainas fundamentalis po ndi fraigai una sociedadi aundi si potzat traballai chena de si-ndi andai foras, aundi si potzat bivi chena de arriciri sa corrutzioni, e aundi si-ndi potzant pesai arrelatas de paxi cun is chi traballant po sa paxi e dda bolint diaderus.
De una bisura polìtica, cun is cumpàngius e is amigus chi faint polìtica cun mei, seus is chi imperant su sardu in Casteddu e, impari a medas atrus, seus gherrendi po su sardu in d-unu movimentu linguìsticu po totus, chena de làcana peruna, foras chi chistionaus de arrespetu de s’òmini, chi no depit amancai mai.
Chi boleus cambiai sa Sardìnnia depeus inghitzai cambiendi nosatrus etotu. Su cumbidu est, po is chi no sciint scriri in sardu, de s’assentai a is cursus. Nosu ndi faeus duus (acapiau agatais sa pubricidadi) e seus prontus a ndi apariciai in dònnia logu de sa terra nosta.

Po is atrus est de fueddai e fai is documentus in sardu. Chi boleus imparai su sardu a is pipius, e a totu is sardus, spetat a nosu a ddu fai, poita ca su gubernu Pigliaru est bocendi-ddu su sardu, est a nai chi funt bocendi sa Sardigna e is sardus.E is arresurtaus ddus bieus.

Is sòtzius de “Lìngua Bia” funt abetendi-tì, po ndi sciri de prus podis scriri a infolinguabia@gmail.com
o podis tzerriai a su nùmeru 3294360961.
Cun istima,
Arricu Lobina.

Leave a reply: