comunicare

Luca Sedda, tenis arrexoni – E Casteddu est una citadi citia, ca ddi cumbenit

Luca Sedda, tenis arrexoni – E Casteddu est una citadi citia, ca ddi cumbenit

Luca Sedda bivit in Gavoi, e est unu de is (ex)giòvunus ativistas de sa truma “Comunidade” (innoi). 
S’at intregau su scritu chi agatais innoi acapìau a s’acabu de custas arrigas. 

Apitzus de su farta de políticas po sa Sardìnnia de aintru, sa Sardìnnia de is biddas, eus scritu meda, innoi e in atru logus. 

Oi teneus una propònnida chi ponit apari totu is chistionis, est a nai su chi at fatu s’ANCI calincuna dii antis de su “coronavirus”. Innoi su chi pensu: http://www.enricolobina.org/situ/la-sardegna-dei-paesi-una-primavera-di-felicita-e-liberta-una-proposta-seria/#_ftn2

Totu is sardus si podint ponni afatu de custa propònnida, dda podint sustenni. Podeus bessiri de su coronavirus e de sa derruta de s’economia de una manera diferenti. 

Tocat a s’ANCI, e a totu is sardus, a ndi fueddai. Tocat a pùbricai is slides, a pùbricai sa lei e a preguntai a dònnia sardu, a dònnia politicu, ita ndi pensant. 

Chini fait polìtica in Casteddu at imparau, po custas cosas, a abarrai citiu. NTC: No tochis nudda, si narat in Casteddu. 

Sa manera mellus po fai polìtica est a intzertai s’ora, ma chena cambiai nudda. Chi is biddas depint morri, chi morgiant.

De is chistionis mannas in Casteddu, e in Sardìnnia, no si ndi fueddat. Bosaterus scieis chini cumandat in Casteddu? Scieus comenti boleus sviluppai s’economia de custa “area metropolitana”, chi tenit 400.000 bividoris? Scieus ita pensant is capus de sa majoria e de s’opositzione ita pensant de is biddas e de sa Sardìnnia intrea? Funt prontus a certai cun s’Istadu chi sighit a mollai is sardus solus e a ndi ddi furai is arrichesas?

No ddu scieus, poita no si dd’ant a nai giornalistas, e chini fait polìtica preferit a marrai s’ortu piticheddu de is votus, atru ca “su benidori de Sardìnnia”. 

Po su chi pertocat su scritu de Luca, una cosa: is tzitadis nci funt stètias in Sardìnnia, a su mancu de su perìodu nuragicu. E nci ant a essi, de seguru, in su de XXI seculus. Depeus cumprendi ita depint fai, e comenti ddu depint fai. 

Casteddu, po essempru, est sa capitali ma no depit essi su logu chi pigat totu is arrichesas. Depit essi su contràriu. Depit essi su logu chi produsit arrichesa, chi fait cumércius, chi castiat a is paisus de su Maghreb. Oi no est diaici e no andat beni.  


   Immoi perou liggeisì Luca Sedda