Mario Puddu sardu

Mario Puddu – Apuntus

Mancai deu no sia catòlicu, Mario Puddu est una ghia po mei. Una pariga de cidas a oi m’at mandau unu documentu de “apuntus”, chi est una spètzia de manifestu suu.

Ddu podeis ligi innoi.

Ddu pongu oi in su giassu poita mi parit chi su chi est sutzèdiu a Giulia Cecchetin est arrelatau cun su chi scrit Mario pròpriu a s’inghitzu.

Bona ligidura!