antoni cuccu

Po tziu Antoni Cuccu – De Danilo Melis

Is latinus narànt NEMO PROPHETA IN PATRIA, nisciunu est profeta in patria, in su logu innui est nàsciu.

Poita a s’acabada sa chistioni est cussa, donaus valori e cunsideru a is erois de sa terra nosta? A erois chi ant pesau sa stòria de Sardìnnia, chi ant lassau una sienda de cultura, de pentzamentus e de esemprus po su benidori de is sardus. Cumenti santuidesus donaus su cunsideru chi ddi spetat a Tziu Antoni Cuccu?

Is chistionis funt duas:

una est una chistioni umana. Nosu santuidesus de Tziu Antoni ddi biestis sceti sa faciada, unu naturali tostorrudu e prenu de contravètzias. Nosu no biestis ca addei de cussu naturali, ca a s’acabada est naturali cumunu a su in prus de artistas prus nodius, nci fessat un’òbera de amparu e spainadura culturali… ma mancu si podit imaginai ita at fatu cust’òmini.

S’àtera est sa chistioni de sa percetzioni de su valori.

Est a nai ca una cosa pigat valori sceti candu est pagu in cantitadi e pruschetotu candu a s’acabada s’amancat. Cantu bortas eus tentu s’oru asuta de is peis e in ponti de dd’arregolli dd’eus sbandonau e pigaus a carvadas de peis. Custu acuntessit po dònnia cosa…

E candu scrobexeus su valori de cuss’oru no seus fendi una scroberta a nou, poita cuss’oru est sèmpiri stètiu ingui asuta de is peis nostus, Tziu Antoni mancai fessat sèmpiri a giru in totu sa Sardìnnia furriat sèmpiri a bidda sua, sa domu sua furiat Santu ‘Idu… e tandu a ddi donai valori no est una cosa in prus chi seus andendi a aciungi a sa sienda identitària santuidesa e sarrabesa.

Est una cumpridura, donai su valori chi ddi spetat a unu eroi de sa bidda nosta est a lompi a sa perfetzioni de sa dimensioni identitària de su logu. Nùoro no est nudda chi no cunsiderat puru a Gràtzia Deledda, Srabadori e Srebestianu Satta, aici cumenti Biddexidru po Gisepu Dessì, Abas po Gramsci, Armùngia po Lussu, Murera po Donna Francisca Sanna-Sulis e sighendi… e tandu Santu ‘Idu puru podit bantai grandus maistus de leuneddas, un’arti spantosa in sa faidura de pani, durcis, sa pratzida, una traditzioni de crabaxus, una stòria minerària a livellu mundiali, ma no at a essi mai cumpriu chi no arricit e avalorat s’òbera de un’òmini chi cun umiltadi e còidu at amparau sa cultura literària e poètica de unu pòpulu intreu.

Santu ‘Idu at donau nascimentu a un’òmini chi oi alabant in totu sa Sardìnnia, teneus s’ocasioni de divenni su centru de sa poesia e de sa literadura sarda, su logu innui s’atobiant artistas e studiosus, su logu dae innui movi po s’avaloramentu de sa lìngua nosta, primu passu po pesai unu benidori de cabbali po sa Natzioni Sarda.


Castia puru https://sc.wikipedia.org/wiki/Antoni_Cuccu