ScS profilo

Progetu de sardizatzioni de ScS – Atòbiu generali de su 7 de donniasanti. Chistionu

In s’atòbiu de su 7 de donniasanti Sardegna chiama Sardegna at detzìdiu de andai ainnantis cun d-unu progetu de “sardizatzioni de ScS”. A parri miu est una chistioni de importu.

Dd’agatais innoi

Agatais innoi su chi mi iat essi praxu a nai

Progetu de sardizatzioni de ScS – Atòbiu generali de su 5 de donniasanti. Chistionu

Torru gràtzias a sa truma de incuru, a sa mesa lìnguas de ScS, chi s’at presentau custu progetu.

Si narat, fatu fatu, chi una lìngua no serbit sceti a comunicai. Oi scieus chi una lìngua est unu universu, chi permiti de biri su mundu, su chi tzerriaus realtadi,  in d-una àtera manera.

Sa lìngua est totu custu, e est fintzas de prus.

Una lìngua no serbit sceti a cumprendi su “comenti” de su mundu. Una lìngua serbit a cumprendi su “poita” de su mundu, de unu logu.

Su sardu no est sa lìngua de su passau. Su passau est passau.

Su sardu est sa lìngua de su benidori. Si su sardu est sa lìngua de su benidori, sa Sardìnnia podit tenni unu benidori.
Deghinou custu benidori no nci at a essi.

E mi parit chi is ùrtimus 70 annus custu ant ammostau.

Chi bogas a unu pòpulu una lìngua, ddi bogas su benidori.

A parri miu sa chistioni demográfica est fintzas innoi.

No apu casi mai fueddau in sardu in s’atòbiu generali perou, chi detzideus imparis de portai ainnanti custu progetu, dd’apu a fai sèmpiri.

Chi calincunu no est cumbintu, si podeus fintzas firmai e ndi podeus torrai a chistionai.

Is atòbius a custu serbint.

Sa primu cosa chi bollu nai est chi no depeus pensai chi sa lìngua siat su tzentru de su progetu de ScS. Nosu depeus fueddai de su soddu, de sa sanidadi, de s’econòmia, de sa scola, de s’adelantamentu (sviluppo) de sa terra nosta etc. etc.

Sa polìtica linguistica est de importu, ma no podit essi su tzentru.

Sa chistioni est chi, in sa vida de dònnia dii, depeus fueddai in sardu, po fueddai de totu.

Est aintru de custa guarnissa (cornice) chi deu pongu su progetu de sardizatzioni de ScS.

Una fràsia chi s’intendit fatu fatu, candu oi si fueddat de sardu, est: “oi unu est lìbberu, podit fueddai in sardu, est una scioberu”.

Deu no seu diacòrdiu.

Oi, de bisura polìtica e culturali, a fueddai in sardu no depit essi unu scioberu, depit essi unu doveri.

Po mei est unu doveri a fueddai in sardu a filla mia. Issa est nàscia innoi, chi no ddi fueddu in sardu cun cali credibilidadi una dii apu a tenni su deretu de ddi nai: “seus una colonia de Itàlia”, o “s’Itàlia est unu Stadu, ma nosu seus un pòpulu e una natzioni” o “depeus gherrai po sa libbertadi de is palestinesus e de totus is pòpulus”, chi pustis no gherru nimancu po sa libbertadi mia, in d-una parti de grandu importu de s’ànima de unu pòpulu, est a nai sa lìngua.

Sardegna chiama Sardegna at scerau de arrespundi a totu custu arrexonamentu scriendi su progetu de sardizatzioni de ScS.

Poita, comenti at nau Larentu, chi scrieus chi boleus sa “co-uficialidadi” de su sardu e de s’italianu, tocat a partiri de nosu a dda fai. No podeus pensai chi is àterus partidus o organizatzionis polìticas si nerint ca eja, si nosu seus is primus chi no ddu faeus.

E sa pròpriu cosa sa genti normali.

Sa genti normali pensat, e tenit arrexoni, chi chini fait polìtica narat faulas e fait promissas chi no mantenis.

No est chi nosu scrieus “co-uficialidadi de su sardu e de s’italianu”, e pustis fueddaus sceti in italianu e scrieus sceti in italianu.

At a essi unu protzessu chi no acabat in d-unu annu, ma nosu, chi seus innoi, seus prontus a fai sa co-uficialidadi de su sardu e de s’italianu in sa vida nosta?

Poita sa lìngua no est comenti su tennis, chi unu ddu podit fai o no.

Chi boleus sa co-uficialidadi, tocat a partiri de sa coxina de domu nosta, de s’ofìtziu nostu, de is post fb chi scrieus.

No est simpri, ddu sciu, perou seu seguru chi medas chi funt innoi tenint una connnoscièntzia “passiva” de su sardu arta meda, e medas funt arrennèscius fintzas a studiai s’ingresu e àteras lìnguas ancora.

E insaras si podit fai cun su sardu puru.

Is barrancus nci funt, no bollu nai chi no nci funt, perou a cambiai sa polìtica sarda, comenti bolit fai ScS, mi parit unu barrancu ancora prus mannu, e perou ddu boleus fai.

Po dda segai a crutzu, sceti una àtera pariga de puntus

  • Seu po nai ca eja a custu progetu, e perou po ddu lassai obertu. Est a nai chi depeus donai sa possibilidadi, a chini nc’at a trabballai, de podi cambiai calincuna cosa, chi serbit. Po essempru: chi nascit in Seneghe, o in Casteddu, su disìgiu de fai unu cursu de sardu in presèntzia, o de fai atòbius de ciaciarradas, mancai no siant in su progetu presentau e approvau, naraus diaici, de s’atòbiu generali, depeus tenni sa possibilidadi de ddu fai;
  • Obereus a totus custu progetu: chi calincunu est interessau, e no est de ScS, est sa manera de ddi fai imperai su sardu e de ddu fai bintrai in ScS;
  • Chi boleus cambiai su “panorama polìticu” de totu sa Sardìnnia, poita no scrieus una lìtera, mancai oberta, a totus is partidus chi eus atobiau in custus mesis, e di preguntaus de partecipai a su progetu, cun sa tenta de fraigai un sociedadi polìtica sardofona? Medas s’ant a nai ca nou, ma mancai calincunu s’at a nai ca eja.

Est fintzas una manera de castiai a pustis de is eletzionis.

Po mei custu progetu, difatis, est fintzas prus importanti de is eletzionis. Chi fraigaus una organizatzioni sardofona, eus giai cambiau su panorama polìticu.

Ma si ddu imaginais ita bolit nai a andai a atobiai a Comandini, o Licheri, o Todde, e fueddai in sardu?

O partecipai a is atòbius aundi si cumbidant, e fueddai in sardu, e mancai seus is ùnicus chi fueddant in sardu?

Ma sa cosa prus bella dd’eus a arriciri candu, aintru de nosu e in s’arruga, custa at a essi sa normalidadi.

Urtima chistioni, de grandu importu po chini fait polìtica.

Eus sèmpiri criticau s’Itàlia e is italianus po s’imperialismu linguisticu imperau contra de nosu.

Nosu no depeus fai sa pròpriu cosa cun is gadduresus, is tataresus, is de s’Alighera o is tabarchinus.

Nosu boleus una Sardìnnia lìbbera, democratica e multilingue.