bonaccorsi marciano lobina

Sa scièntzia, is vacinus, Cuba. Duus atòbius in Sardìnnia

Sa scièntzia no est mai neutrali. Sa scièntzia sighit su poderi, est aintru is arrelatas de poderi de unu logu in d-unu màmentu stòricu pretzisu.

Su chi est sutzèdiu cun su COVID, in Europa e no sceti in Europa, amostat comenti su capitalismu e is grandu siendas de sa mexina (Big Pharma) si ndi frigant de sa saludi de is cristianus. Pensant a fai dinai sceti, e meda puru. Meda, ma meda de prus de su chi podeus imaginai.

Su lìbburu de Manuele Bonaccorsi e Claudio Marciano “I padroni del vaccino – chi vince e chi perde nella lotta contro il COVID-19” serbit a spricai e contai totu custu.

S’agatant nùmurus, circas, arrexonamentus impitzus de su capitalismu, sa scièntzia, e su chi est sutzèdiu aintru su 2020 e su 2022 in su mundu.

Una parti de importu de su lìbburu funt is pàginas chi contant de Cuba.

Cuba est su primu e unu de is barrancus prus mannus a s’imperialismu de is Istadus Unius. Cuba, chi no si podit nai siat aintru “il complotto mondiale della Big Pharma” at circau de s’inghitzu de arrespundi a sa pesta de su COVID.

E nc’est arrennèscia. Dd’at fatu comenti si spetat, sighendi is principius chi de annus faint de ghia a is atividadis suas, in su terrinu cosa sua e peri totu su mundu : sanidadi pùbrica, sviluppu de is vacinus, arrelatas de amigàntzia cun is pòpulus strecaus de su capitalismu e de s’imperialismu. 

E nci dd’at fata.  

S’Europa, s’Unioni Europea, at girau sa faci a s’àtera parti. At detzìdiu de fai lompi unu sciacu mannu de dinai a is siendas chi ant svilupau is vacinus cun d-una bisura de “business”, fendi finta de no biri is “stampus” e is faulas chi ant spratzinau apetotu. S’Unioni Europea at detzìdiu fintzas de no ponni dinai in sa sanidadi pùbrica.

Oi ancora ndi bieus is arresurtaus.

Parint chistionis de su passau, ma no est diaici. In dònnia màmentu, po cumenti seus manigiendi su logu aundi biveus, podit torrai a pillu una « pandemia ».

Ndi boleus fueddai.

Eus preguntau a Manuele Bonaccorsi e Claudio Marciano de benni a presentai su lìbburu in Sardìnnia, e ddu faeus in Casteddu e Tàtari.

In Casteddu apariciant su tzìrculu Italia-Cuba Gino Doné impari cun Sa Brigada, e si bieus martis su 6 de cabudanni a is 6:30 de merì in bia Molise 58, in “Sa Brigada”. Presentat su lìbburu Francesco Lamonica, de su tzìrculu Italia-Cuba.

In Nùgoro apariciat su tzìrculu “Sa Bena”, e s’atòbiu est po merculis su 7 de cabudanni a is 6:30 de merì, in bia S. Martino 17, in s’aposentu de is atòbius de su tzìrculu. Presentat su lìbburu Luisi Caria.

Su lìbburu, chi tenit sa prefazione de Sigfrido Ranucci e sa “postfazione” de Andrea Crisanti, e chi est pùbricau de Piemme Edizioni, est de grandu balori e beni scritu. Ddoi at fintzas sa possibilidadi de partiri de is « 10 puntus prus de importu » chi s’agatant a s’inghitzu, chi si donant sa possibilidadi de cumprendi “su suci” de su lìbburu.

Benei a is presentatzionis, chi pustis s’istadi e duus annus de pandemia, fait beni a si torrai a biri!