Lingua Bia Fàbiu Usala enrico lobina

Polìtica linguistica. – Ita est, ita faeus nosu e su chi no fait sa RAS – de Fàbiu Usala

Polìtica linguistica. – Ita est, ita faeus nosu e su chi no fait sa RAS – de Fàbiu Usala

Is leis e su chi si fait in sa realidadi.

Fàbiu Usala, presidenti de Lìngua bia, si spricat ita est sa polìtica linguistica. Lìngua Bia est unu assòtziu chi traballat cun su sardu e po su sardu.

Apariciaus cosas medas, e boleus strantaxai una debata noa e frisca apitzus de su sardu.

De prus ancora: boleus fai torrai a imperai su sardu, cun libertadi e, in s’interis, una pariga de arregulas ca si donaus po furriai a essi lìberus!


Ca unu pòpulu chena sa lìngua no est unu pòpulu liberu!

Imoi ligeisì s’àrticulu. Est longhiteddu, e insaras d’eus postu in d-unu pdf. Imoi chi seus acorraus in domu po su corona virus, forsis agatai puru tempus po ddu ligi. Faesì sciri.