claudio orrù

Su sardu po is pipias e is pipius – Sa stòria de Bauladu – Interbista a Claudio Orrù

Funt sèmpiri de prus is atividadis in Sardìnnia chi tenint arrelatas cun su sardu. Medas funt atividadis “popularis”, est a nai chi nascint de mammas e babbus chi ddas preguntant e ddas fraigant.

Eusi giai biu chi a fai cresci is pipias e is pipius in d-unu mundu multilingue  fait beni a issus, e a parri nostu fait beni a totus.
Nosu faeus unu passiteddu in prus: boleus una Sardìnnia “sardofona”, chi parit normali e perou aici no est. Ancora oi sa majoria de is babbus e de is mammas bolint fillas e fillus “italofonos” sceti, comenti chi siat normali cresci in d-unu logu, sa Sardìnnia, chena de connosci sa lìngua de cussu logu. A tipu essi stràngius in domu insoru.

Oi interbistaus a Claudio Orrù, chi si contat sa stòria sua, de Bauladu e sa scoledda de Bauladu


P – Claudio, chini ses e ita as fatu in sa vida cosa tua?

Saludi Arricu, unu praxeri mannu de podi chistionai innoi de su progetu de s’iscoledda de Baulau e de sa vida mia.
Mi nant Claudio Orrù, tèngiu 36 annus e seu pedagogista.

Seu nàsciu e pàsciu in Casteddu, perou apu tentu sa bona sorti puru de passai tempus meda in sa bidda de mama mia, est a nai Biddanoafranca, in Marmidda. Is ajajus mius, massaius, mancai fessint madrelingua, su sardu no si ddu iant imparau nimancu a mama: su predi si ìat nau chi a is pipius si depìat chistionai in italianu, e issus, pentzendi chi iat a essi istètiu mellus po sa filla, diaci ant fatu. Su sardu intzandus deu dd’apu sempri intendiu in bidda sceti, (candu is ajajus mius chistionànt intru de issus, ou in su bixinau e cun is amigus), mai in Casteddu. Dd’apu imparau comenti genti meda, de manera passiva, est a nai no arrennescia a ddu chistionai perou podia cumprendi meda de su chi naràt sa genti, mancai no totu. De matucheddu sceti dd’apu istudiau unu paghiteddu – gratzias a s’assòtziu Lingua Bia e a is cursus de su professori Mariu Puddu – e apu incominciau a ddu chistionai a sa manera mia: comenti genti meda chi dd’at imparau a s’etadi mia est unu sardu tzopu, comenti narant is prus antzianus: tropu bortas chistionu in sardu arrexonendi in italianu.

A s’acabu de sa scola superiori, a is 19 annus, seu fuiu  de Casteddu e seu andau a istudiai a Bologna su cursu de “Culturas e deretus umanus”, asuta de sa facultadi de relatzionis internatzionalis, ingunis apu discubertu chi sa manera prus pratica po mei de fai ativismu fiat atruessu de s’educatzioni de pipius e piciocus: me is annus apu traballau cun pipius rom, cun is giòvunus de is periferias de sa citadi, e apu discubertu meda de su mundu de s’ativismu pedagogicu chi traìat su connotu cosa sua is lutas de su ‘68. Po custas arrexonis a s’acabu de Culturas e deretus umanus apu studiau Pedagogia.

A s’acabu de is istudius, po fai sa circa de sa tesi de laurea cosa mia, seu andau a bivi in su sud de su Messicu, in s’istadu de Oaxaca, in sa Universidad de la Tierra. Fiat unu logu ispantosu aundi comunidadis indigenas, movimentus sotzialis e citadinantzia fiant organizendi cun is energias insoru sceti, unu logu aundi podi imparai su chi issus etotu considerànt precisu: comenti traballai sa terra, comenti arrexonai impitzus de sa terribili situatzioni chi funt bivendi, comenti apariciai solutzionis polìticas e practicas po sa vida insoru. A coa de custa esperièntzia bella, e de mi laureai, apu scioberau de torrai a bivi in Sardigna. In s’interis perou in s’appenninu modenesu si fiat oberta sa possibilidadi de traballai comente maistu in d’unu progetu comunitariu, una iscoledda libertaria: apu traballau ingunis po tres annus e, a mitadi de su 2017, seu torrau a bivi in Sardigna.

P – Ita est sa scoledda in su padenti de Bauladu? Comenti funtzionat?

A sa scoledda in su padenti de Bauladu ddi naraus “La tana nel bosco” de s’assòtziu Tzilighertas, est unu progetu po pipius e pipias de is 2 fintzas a is 6 annus de edadi, fraigau po famìlias, maistas e maistus chi si organizant imparis atruessu de una assemblea comunitaria chi s’atòbiat dònnia duas cidas. Est unu progetu autofinantziau e autogestìu, est a nai chi no pigat dinai de istitutzioni peruna: po mantenni su progetu a baratu, is famìias  dònnia dì si pratzint is fainas po manigiai su logu: chini coxinat su prandi po is pipius, chini ddu pullit. -In prus, dònnia unu o duus mesis, po arregolli totu su dinai chi abisongiaus po is gastus de su progetu, fadeus “traballu colletivu”: totus imparis organizaus una festa, unu cursu, unu prandi, innui sa genti chi nosi bollit giai amparu partitzipat passendi sa dì cun nosu e lassendi una oferta: podit essi unu cursu po arreconosci is erbas chi si papant, una passillada in d-unu padenti arricu de matas antigas, unu laboratòriu de cantus popularis etc.
Totu custa organizatzioni permitit a su progetu de si mantenni: diaici dònnia mengianu babus e mamas lassant in fillus insoru in sa scoledda, cun is maistus e is maistas, fintzas a merì.

Su logu ispantosu che nosi at arricìu, gràtzias a su Comunu e sa comunidadi de Baulau,  est su padenti de Tzinnuri, intru de matas mannas de ollastru, modditzi, mitzas nuragicas e una naturalesa chi est sempri mudendi in dònnia istagioni. Innìa, ddoi est una domixedda comunali chi imperaus po unas cuantas atividadis, chi nosi giait accorru me is diis aundi proit e candu abisongiaus de nosi callentai cun s’istufa.
Sa bidea nosta est de isvilupai una “pedagogia de su territoriu, intru de cultura e naturalesa”, est a nai de imparai de totu su chi nosi arrodiat e chi abundat in su territoriu: de sa naturalesa, de comenti cambiat me is dììs e is istagionis (is arriixeddus chi si sicant e chi candu proit torrant a bivi, is matas de pirastu chi perdint is follas e a coa torrant a froressi, de is animalis – bius o mortus – chi atopaus dònnia dì etc). Perou su territoriu no est sa naturalesa sceti, ma sa cultura puru de custu logu: imparaus de su carignu de chini traballat sa campagna, de sa lìngua chi innoi si fueddat, de s’istòria de is antigus chi custus logus ddus ant protetus e cuidaus, e de is prendas ispantosas chi nosi ant lassau: is nuraxis, is mitzas, is domus de janas e is tumbas de gigantis chi in custu territòriu funt meda. Unu sciacumannu de logus chi visitaus, chi nosi imparant cali funt is arrexinis nostas, de aundi beneus. Totu custa cosa capit aintru de su chi ddi narant s’imparamentu incidentali, totu su chi is pipius e pipias abisongiant de imparai a custa edadi (coordinamentu de su corpu, educatzioni emotzionali, cumpetentzias de base – fintzas a s’imparu de ligi, iscriri e contai ) si podit otenni atruessu de sa iscoberta direta de dònnia dì de su mundu innui biveus.
Un’ atra cosa de importu mannu chi tocat a nai est su connotu chi eus eredau de s’educatzioni democratica e libertaria: is pipius imparis cun nosu maistus e maistas, dònnia dì, fadeus una assemblea, si poneus in tundu,  fueddaus imparis, chistionaus de is arregulas po bivi imparis dònnia di,  scioberaus e progetaus su chi boleus pesai: is giogus, is atividadis, is logus innui bolleus andai.


P – Comenti e candu est nàscia sa bidea? Comenti est andendi?

Podeus nai, creu deu, chi su progetu est nàsciu fai duus annus de s’incontru de meda bideas diferentis, chi si funt amisturadas e funt froressìas imparis. A s’inchitzu nci fiant unas cantus famìlias chi, de candu ìant tentu is pipius insoru ddus bollìant fai crisci in d-unu logu  abertu, in sa naturalesa, giaindindi sa possibilidadi de si moviri lìberus. A su pròpriu tempus unu atru disìgiu fiat de ddi giai atentzioni manna e a is emotzionis de pipius e pipias, cun d-unu progetu chi podiat essi pesau e construiu a s’ingiriu is bisongius insoru.  Aintru de sa truma de is maistus nci fiat chini bollìat  giai boxi a sa cultura, a sa lìngua, a s’istòria cosa nosta, e puru is chi bollìant ponni in mesu sa possibilidadi po is pipius e is pipias de crisci in d-unu logu aundi is boxis, is opinionis e is arrexonadas insoru podìant essi avaloradas, podiant tenni importantzia.

Diaici, cun s’incontru e  s’amisturu de bideas diferentis, est nàsciu su progetu.
Dònnia dì, a mengianu, si atòbiaus, is babus e is mamas saludant is pipius insoru, ligeus liburus,  fadeus s’assemblea e scioberaus ita bolleus fai, (esplorai su territoriu, fai laboratorius creativus, giogus struturaus etc.) candu eus spaciau cun is atividadis, is pipius apariciant sa mesa e prandeus imparis. Agoa de su prandi nci funt atividadis prus liberas (giogus, atrus laboratorius, contaus contus o ligeus atrus librus ), fintzas a candu no torrant is babus de is pipius.
Su progetu est giòvunu, est acanta de acabai su segundu annu de s’istòria sua, e a bellu a bellu s’est amanniendi: in su principiu is pipius e is pipias fiant 4, e fiaus abertus totu is mengianus de is lunis fintzas a is giòbias.  Imoi nci funt una pariga de diis de sa cida aundi funt fintzas 11, de lunis fintzas a cenabara. Su traballu de autogestioni a s’inchitzu fiat unu paghiteddu grai, perou imoi parrit sempri prus lèbiu: invecis chi tenni assembleas po arrexonai impitzus de cosas organizativas sceti,  teneus prus tempus po chistionai imparis impitzus de legas educativas che sa genitorialidadi e  sa pipiesa, po si cunfrontai intru de babus, mamas, maistas e maistus.


P – Candu e comenti imperais su sardu? Cali est s’arrespusta de is pipias e de is pipius?

In sa scoledda pentzaus chi sa maista nosta est sa comunidadi, su mundu chi nosi arrodiat, is personis chi ddoi bivint: custa cosa ballit po imparai sa lingua puru.

In su printzipiu de su progetu ìaus disegnau totus imparis, babus, mamas e maistas, maistus una mata manna, cun totus is brancus e follas suus, dònnia brancu fìat donendi boxi a unu de is disìgius che tenìaus po su progetu. Unu de custu disìgius fìat su de s’interculturalidadi e de su bilinguismu. Si seus naraus chi bollìaus essi una scola in sa naturalesa, interculturali e bilingue. Perou totu, in su progetu nostu, abisòngiat de su tempus cosa sua, e intzandus a s’inchitzu no scìaus beni comenti ddu fai. Unu pipiu sceti cumprendìat su sardu, ca su babu chistionat cun issu in limba; nosu maistus e maistas fueddaiaus cun issus in sardu dònnia tanti, perou issus no si cumprendìant e sa cosa parrìat unu paghiteddu difitzili. “Furtzis sa cosa mellus ìat a essi de chistionai a is pipius in sardu de candu funt prus piticus ancora, de s’edadi de su nìu”, si seus naraus. Perou su disigiu de traballai in sardu cun in issus est abarrau, puru chi giai tennint duus, tres e cuatru annus. Su disìgiu est abarrau e su tempus est passau, a s’acabu de su 2021, m’est torrada a conca una cosa chi ìat connotu candu fìa in Oaxaca. Ingunis, po ddi imparai is lìnguas indigenas a is pipius de is biddas, medas maistus no fiant preparaus, perou puru is comunidadis narànt: “boleus chi sa lìngua nosta no si morrat, perou dda imparai cun sa didatica de sa scola est una cosa chi no nosi sonat meda: imparai sa lìngua est che imparai a caminai: no ddoi est nemus chi ti ddu imparat, ses tui etotu chi ddu imparas a sa sola candu biis is atrus chi ddu faint”. Sa bidea chi ant tentu e apariciau est istètia ispantosa, geniali, perou puru sentzilla meda. Is maistus  una borta a sa chida, ant incarrerau a bessiri de s’iscola, andai in domu de is bècius cun is pipius, e lassai is antzianus chistionai chene intermediarius cun issus. Calincuna cosa depit essi sutzedia, poita meda lìnguas si funt torradas a chistionai de custa manera.
Nosu, chi no seus madrelìnguas de su sardu, eus arrexonau de custa cosa, e eus provau a fai su pròpiu:  eus incarrerau una borta a sa chida a cabai in bidda, caminendi me is arrugas, connoscendi a sa genti. E diaici eus connotu a Tzia Cenza,  e dònnia merculis s’incontraus in sa pratza de bidda. E dònnia dì chi s’atòbiaus sutzedit calincuna cosa: issa chistionat in sardu e pratzit cun is pipius una cantzonedda, unu giogu,  unu imbalapipius. Is pipius iscurtant, a bortas parrint ipnotizaus,  giogant, cantant e a coa de una pariga e diis  is famiglias insoru, prexiadas, nosi narant: “Maistus no cumprendeus beni ita est narendi fillu miu in domu, aundi t’at imparau?” Ou in su padenti, atziendi me is matas, ou caminendi po arribai in calincunu logu, unu pipiu incarrerat a cantai in sardu, e is atrus sighint e diaici sa cosa si difundit:  a bellu a bellu, is pipius funt manigendi sa musicalidadi de su sardu, funt incarrerendi  a cumprendi a fueddai e giogai cun su sardu me is diis puru chi no seus in bidda. A custa atividadi chi fadeus in bidda ddi naraus, Niu de sa limba, che su progetu messicanu de aundi dd’eus imparada.  Parrit che unu ortixeddu aundi seus prantendi seminis: dònnia tanti, chene pressi, bieus is seminis chi brotant, a coa criscint: una dì ant a froressi. Una cosa bella chi narat sempri Tzia Cenza, est chi su chi fait sa diferèntzia, po s’imparai is cosas a is pipius, est s’amori chi ses ponendi in cussu momentu, s’amori po sa lìngua, chi benit de su coru. Pruschetotu est custa sa cosa chi est fadendi sa diferentzia, pentzu deu.


P – Comenti imaginas is scolas de sa pipiesa in Sardìnnia?

Sa scola istatali in Sardìnnia at fatu cosas meda de importu mannu: at permitu unu certu tipu de emancipatzioni sociali, at imparau a genti meda a ligi e iscriri, at donau acessu a pòberus e arricus a unu servitziu pùbricu. De s’atra parti perou sa scola, comenti Istitutzioni, at veiculau meda sa bregùngia faci a sa lìngua nosta, e sa bregùngia faci a totu sa sabiesa chi is pòpulus nostus giai tenìant me is biddas e citadis. Totu su chi no capìat in sa scola est istètiu considerau cosa chene valori. Is antzianus chi fiant consideradus is prus scìpius e chi fiant arrespetaus de totus, incarrerant a essi consideraus ignorantis, sceti po no ai tentu sa possibilidadi de fai sa scola, po no tenni unu arrogu de paperi chi certificàt custa cosa, o po no chistionai beni s’italianu.
Is maneras nostas de bivi, de s’agiudai, de s’organizai incarrerant a essi consideradas bècias, cosa de scavuai a muntronaxiu. Sa scola nosi at istesiau de is meda atras maneras nostas de imparai, de cumpratziri sa sabiesa, e de dda tramandai. In custu sentidu, s’iscolorizadura, podit essi considerada unu strepu coloniali puru. E una cosa che custa, comenti scieus, no est acontessia in Sardìnnia sceti, ma in meda atrus logus de su mundu.
Po custas arrexonis, pentzu siat precisu incarrerai a imaginai unu cambiu no in sa scola de sa pipiesa sceti,ma imaginai unu cambiu in totu is atras maneras de imparai de sa vida nosta, aintru de is istitutzionis, me is scolas e universidadis, perou puru a fora d’issas.

Deu ìa a nai chi, me is scolas de pipiesa s’iat a depi imparai, innantis a totu, a s’acostai a su mundu innui biveus e innui bivint is comunidadis nostas, siant issas bixinaus de bidda o de citadi, is logus de naturalesa, is territorius chi teneus acanta: siant issus mari, pranu ou monti, dònnia logu tenit sa bellesa cosa sua, e est de s’ispantu po custa bellesa chi nosu podeus imparai is cosas fundamentalis po sa vida nosta, est de custas primu scinciddas chi nosu imparaus a imparai.

Po cumprendi custa cosa no depeus andai a si ligi Aristotele, est sa pròpriu cosa chi narat tzia Cenza chi Aristotele pentzu no dd’apat ligiu mai, perou ddu sciit a su propriu.

Sa scola nosi depit fai acostai a totu custa cosa, e invecis medas bortas fait s’imbressi: nosi istesiat de issas, nosi acostrumbrat a ddas castiai che cosas ecetzionalis, lègias e arretratas. Si narat,  bortas meda, chi sa bellesa est me is ogus de chini castiat: est una sacrosanta beridadi, e nosu si depeus torrai a apoderai de sa mirada cosa nosta, depeus torrai a castiai dònnia dì su mundu innui biveus cun is ogus de sa bellesa, de su carignu. Sa scola de sa pipiesa de innoi ìat a depi incarrerai.

Sceti diaici, eus a podi arrennesci mellus a cumprendi, agoa, totu su chi est diferenti de nosu etotu.

Chi deu connosciu beni, manigiu, portu in su coru is arrèxinis cosa mia, (est a nai sa memòria de su logu,  sa geografia cosa sua) apu a podi cumprendi, a m’acostai, a bellu a bellu, a totu su mundu, candu dd’apu a disigiai e candu ìat a essi su tempus.

Podeis agatai prus informatzionis impitzus de La tana nel Bosco in sa pagina facebook: https://it.facebook.com/nelboscolatana/

O podeis scriri a latananelbosco@inventati.org