Lingua Bia Fàbiu Usala enrico lobina

Sa scola de sardu de Lìngua Bia – Su contu e unu primu bilànciu

D1 – Fàbbiu, ses su presidenti de Lìngua Bia de s’inghitzu, de su 2016. De su 2020 ses fendi unu cursu de sardu cun scientis chi funt ancora fendi letzioni cun tui. Antis de si contai de custu, contasì unu pagu comenti est stètiu a fai scola de sardu de su 2016 a su 2020, e comenti mai eis pensau a custu tretu nou?

A1 – Saludi, candu eus cumentzau in su 2016 eus scioberau de fai scola de sardu poita ca sa scola de sardu in Casteddu no s’agatàt, duncas candu eus cumentzau femus prexaus meda, si pentzamus chi femus faendi “Sa cosa chi tocàt a fai!”. Su tretu est stétiu longu e sa genti chi est benia meda. Candu is scientis chi iant pigau parti a su primu tretu de stùdiu chi nosu naramus “Cursu bàsicu” chi duràt 20 oras, issus etotu ant cumentzau a nai “No si podeis lassai aici apustis de custas bint’oras nosu boleus sighiri a studiai!”, duncas in su 2020, candu Lìngua Bia teniat oramai àterus maistus in prus de mei chi podiant atendi su Cursu bàsicu, deu apu cumentzau sa faina de una crassi de stùdiu chi de su Cursu bàsicu depiat movi a is pillus prus adelantaus de imparu puru. E aici apu fatu. Cun sa crassi de su 2020 e cun is pròpius scientis seus studiendi ancora.

D2 – Comenti dd’eis apariciau?

A2 – Candu deu apu scioberau de cumentzai custu tretu nou, in sa vida mia professionali de maistu de sardu etotu, dhui femus intraus giai in su tempus de is letzionis on-line e difatis Lìngua Bia de su mesi de Martzu de su 2020 iat cumentzau giai “unu tretu nou” de sa vida sua, unu tretu chi dd’iat a essi fata bessiri un’assòtziu, a dolu mannu, prus digitali chi no sotziali, ma custa est una cosa chi at bìviu agiumai totu su mundu de sa curtura. Comentisisiat in su mesi de Cabudanni de su 2020 emus giai fatu oras meda de letzioni on-line de sardu e intzandus custa speriéntzia s’iat donau s’impèllida de sighiri cun custu trabballu. Intzandus in s’aparìciu de stùdiu nou digitali intrat dònnia giòbia “Is ciaciarradas de Lìngua Bia” (chi giai fiant un’aina didàtica de importu mannu de sa vida sotziali in preséntzia de s’assòtziu) est a nai atòbius informalis a intremesu de is assotziaus ghiaus de Andria Maccis, un’assotziau nostu, chi podiant essi “arrexonadas lìbberas” o aingìriu de una chistioni stèrria de unu stràngiu cumbidau a chistionai e intrat su “Su cursu de sardu de su mèrculis” chi est unu cursu chi movit su mesi de Ladàmini e firmat su mesi de Maju, est a nai unu tretu de stùdiu de prus o mancu 100 oras.

D3 – Cali funt stètius is barrancus?

A3 – Su prus barrancu mannu est s’atividadi on line de siguru. Ma oramai in custu cursu chi seu faendi imoi de dus annus est de òbbrigu a ddu fai on line ca dhui tengu scientis sardus disterraus. S’àtera cosa de donai atentzioni est su de apoderai su pillu didàticu bàsciu, mancai calincunu scienti siat giai bravu, in manera de agiudai a is chi ancora no funt aici bravus, aici de arrennesci a lompi totus impari a unu tretu mìnimu de cumpetèntzias, giai scioberau candu eus cumentzau, e certificai custu tretu de stùdiu a s’acabbu de s’annu. In custa manera, tocat a nai, is scientis bravixeddus puru arrennescint a amellorai meda de prus sa calidadi linguìstica intzoru e si nd’acatant de prus de calincuna cositedda chi mancai no iant cumprèndiu beni o chi mancai no connosciant pròpiu. Su tretu de certificadura finali arrapresentat su tretu de cumentzu de s’annu avatu. S’àteru barrancu est sa manera de certificai su sardu. Po fai custu apu lìgiu pagu pagu de cosa apitzus de su QCER e prus o mancu seu sighendi sa spartzidura de is cumpetèntzias chi manìgiant issus.

D4 – Cali funt is chistionis chi a parri tuu funt de arremonai, po ndi fueddai totus impari che a movimentu linguìsticu?

A4 – Iat a essi bellu a s’atobiai apari. Is chistionis funt medas e mancai iat a essi bellu a ddas scoberri impari cun is àterus. A mei in custu tretu de stùdiu chi seu faendi imoi m’arrechedit a chistionai meda de didàtica e de scola, est a nai, comenti depit essi e candu depit nasci sa scola sarda in sardu in Sardìnnia? Su chi de siguru assumancu deu apu cumprèndiu est chi ni sa Regioni Autònoma ni su stadu italianu dda bolint fai ma est sa cosa prus de importu.

D5 – Po andai de unu livellu bàsicu a unu livellu prus artu (B1), cantus oras de letzioni ant fatu is piciocas e is piciocus. Cantu ant studiau in domu?

A5 – Cantu ant studiau in domu no ddu sciu! Su chi sciu de siguru est chi ant studiau poita ca apu bistu is arresurtaus in crassi e duncas is arresurtaus lompint apustis de essi trabballau meda. Su primu annu (Maju 2021) eus certificau su pillu A2, est a nai cumpetèntzias chi funt a su prus oralis. Chini pigat su A2 no est bonu a scriri e chistionat una lìngua fata de s’arfabbetisadura bàsica. Cun su A2 unu arrennescit a si presentai, a nai s’ora, a nai cant’annus tenit e aici sighendi, cositeddas aici, duncas unu lèssicu bàsicu. A passai de A2 a B1 serbit assumancu 100 oras. Deu po donai su B1 chi est su pillu de sa scridura puru e in Londra arrapresentat su pillu de is cumpetèntzias linguìsticas pedias a is maistus de sa scola primària, seu pighendimì assumancu dus annus, est a nai unu cantu de oras aìnturu de is 150 e is 200. Arresuminendi is scientis mius candu ant a arribbai a su B1, ant a essi studiau assumancu 240 oras e capassu chi siat de prus ma no demancu. In Sardìnnia po imparai su sardu in scola bolint a certificai su C1 (ingresus meda no arrennescint a ddu pigai su C1 de ingresu) custu bolit nai ca chini imparat su sardu in Sardìnnia iat a depi essi studiau assumancu 500 oras (e pustis tocat a biri cumenti andat s’esàmini po su C1!) e a parri miu su pròpiu tanti de oras de stùdiu iat a depi balli po chini fait televisioni o arràdiu in sardu o calisisiat faina chi pertocat su sardu. Poita ca fintzas a imoi su chi pedint po trabballai a un oberadori che a mei no ddu pedint a unu chi fait televisioni o arràdiu (de su sardu chi s’intendit in is trasmissionis aici parit), chi est ingunis trabballendi no sceti ca est bonu a fai televisioni o arràdiu ma mescamenti ca est bonu a chistionai su sardu. Duncas s’esàmini C1 iat a depi balli, a custu puntu, po trabballai in sardu in calisisiat faina e àmbitu.

D6 – Si bolis contai calincuna cosa de sa manera tua de imparai su sardu?

A6 – Dònnia maistu tenit sa libbertadi de sa didàtica. Deu apu scioberau de ponni avatu a una genia de didàtica chi podeus nai “labboratoriali”. Mi praxit pagu su de fai letzioni chistionendi tropu. Scioberu de fai chistionai e trabballai is scientis aìnturu de is arrègulas chi ddis dongu deu. Custu mi parit chi siat giuendi in is crassis mias e duncas sigu a amellorai e afortiai custu tretu. Aguantendi a notu chi comentisisiat a chistionai a mei mi praxit meda!

D7 – Cali funt is progetus de Lìngua Bia e is tuus po su benidori?

A7 – A mei mi iat a praxi a sighiri a fai custu trabbalu impari cun Lìngua Bia, duncas su progetu est su de fai a manera chi su chi at fatu Lìngua Bia fintzas a imoi sigat a andai ainnantis. Su chi ndi lompit in prus totu godàngiu est! A si biri.