smartwatch

S’arrellògiu – de Marco Corda

Essere nati in Sardegna, magari da genitori sardi, e non parlare il sardo, è come essere stranieri a casa propria. Cominciamo a leggere allora, e quando volete parlatelo con chiunque, o cercato Lìngua Bia.Ddu emu comprau online. Stravanau, mi fiat pràxiu luegus fintzas de su primu momentu chi ddu emu biu in su giassu.

Un’arrellògiu, unu smartwatch, po essi precisu. Unu sciacu mannu de sensoris, medas funtzionalidadis, s’acàpiu cun su smartphone e duncas cun totu su mundu po mori de s’arretza.

Po unu apassionau de tecnologia est sempri un’emotzìoni manna a arrennesci a tenni una cosixedda toga che cussa, mancai si, cumenti sutzedit a is cosas tecnologicas, de ingunis a pagu iat essi diventau bèciu.

In dònnia manera femu totu cuntentu de tenni s’ogetu in is manus e de podi scoperri totu is funtzionis. E pariat chi fessit totu cumenti naràt sa scheda tecnica in su giossu.

In is diis infatu portamu totu cuntentu su “wearable” miu in su brutzu imperendi-ddu fatuvatu in is cosas de dònnia dii e in su sport.

Unus dexi diis apustis perou, emu cumentzau a biri cosas stranas.

Sa primu borta femu traballendi. Emu intèndiu s’arrellògiu tremi tremi, e a pustis is lancetas fiant torradas agoa de un’ora. In su pròpriu momentu su telefoneddu si fiat allutu e fiat cumentzau unu video. Spantau e impensamentau ddu emu castiau cun atentzìoni. In su video ci femu deu bessendin-ddi de domu po andai a traballai, setzendi a scooter, concas a s’ofitziu cosa mia. Dexi minutus de video, chi deu no emu filmau.

Mancai chi nci essi pentzau a totu dii, no femu arrennèsciu a mi donai nisciuna spiegatzioni de su chi fiat sutzèdiu e a s’acabada mi ndi femu dèpiu scaresci.

Calincuna dii infatu pèrou, sa cosa fiat torrada a sutzedi. Femu furrìau a domu de una cena cun amigus e, cumenti femu preparendi-mì po mi crocai, su telefoneddu si fiat allutu torra a solu. Un’atra borta unu filmau, aundi nci femu deu e is amigus mius aintr’e sa pizzeria a che femus pagu tempus primas. Custa borta no tenia dudas, nci fiant tropu cosas stranas in cuss’arrellògiu e imoi depia sciri a marolla ita fessint.

Mancai chi fessit a tardu pentzamu de tzerriai a Fabiano, un’amigu prus bravu meda de mei cun sa tecnologia, unu geek, cumenti si faint tzerriai a dii de oi custa genti. Sperà chi issu, cumenti fiat sutzèdiu atras bortas, mi podèssit donai una spiegatzìoni. E mancai chi no fessit issu, a su mancu calincunu de is amigus cosa sua, specialmenti is chi fiant in su mundu de is hackers.

Po fortuna Fabiano fiat ancora scidu e ddi contamu su fatu, totu atropèliau. No emu mancu acabau su contu ca issu issu fiat giai arriendi. E mi iat fintzas pregontau ita mi fessit bufau o fumau cun is amigus.

Deu perou no tenia meda gana de brullai. Issu intzà mi iat nau chi nemancu issu arrennesciat a si spiegai sa cosa, aici decidemu chi s’incrasi deu ddi ia a essi portau s’arrellògiu e chi dd’iat essi controllau issu e totu.

Sa dii infatu ddu iat piagau e mi iat promìtiu chi mi iat essi fatu scidi calincuna cosa de ingunis a pagu. E difatis Fabiano mi iat telefonau duus diis a pustis. Iat scarrigau su firmware de s’arrellògiu, ddu iat cuntrollau e fiat arribau a cumprendi chi, spantosamenti, s’arrellògiu cosa mia si fiat pigau, cosa mai sutzèdia primas in su mundu a parri suu, unu virus. Malauguratamenti no fiat arrennèsciu a fai su debug de su programma, duncas no sciiat cumenti podessit funtzionai, sciiat sceti chi fiat unu trojan. Mi iat nau chi, si bolemu, ia potziu fai su reset po ddu torrai a is cunditzionis de fabricatzioni, aici boghendin-ddi su virus. Ddi torramu gratzias e mi ndi torramu a pigai s’arrellògiu.

Po calincuna dii sighemu a pentzai a ita fai, no mi praxiat meda s’idea de formàtai s’arrellògiu. Fabiano iat pentzau chi su virus arregistressit unu video in d’unu momentu e a ddu torressit a amostai un’ora a pustis, perou custu arrexionàmentu no mi torràt meda.

De unu momentu a s’atru mi fiat bennia un’idea. Pigamu s’arrellògiu e torrà agoa sa data de una pariga de diis. Su chi ia biu mi ia lassau sentz’e sulidu. In su smarphone fiat cumentzendi unu video de dexi minutus cun mei, precisamenti in cussa dii e a cuss’ora.

Ancora mesu stronau ia portau sa data a su 31 de mes’e idas de su propriu annu e dd’ia postu a mesànotti mancu unu. Ia biu in su telefoneddu a mei e is amigus mius faendi festa in domu mia po annu nou. Intzandus ia cumentzau a pentzai a dònnia momentu de sa vida mia chi ia potziu essi torrai a biri. Ia dicidiu duncas de sighiri cun is esperimentus. Calincuna dii infatu ia postu s’arrellògiu a su seti de maju de su 1962. E ita podiast biri! A mamma e babbu a giovoneddus.  Portanta in bratzu una cositedda chi prangiat. Femu deu.

A sighiri mi femu biu totus is fatus prus bellus de sa vida mia, femu cuntentu che pasca: podemu torrai a biri totu su chi ia fatu. Certu, pentzamu tra mei e mei, toccat a scioberai, no podemu torrai a biri totu sa vida.

Prus a innantis ia a scuberri chi, si podemu torrai a biri totu sa vida mia, podemu fintzas torrai prus agoa a candu no femu mancu nàsciu. Aici ia pòtziu biri a babbu e mamma a pipieddus e fintzas a ajaju e ajaja cojendi-sì.

Intzandus ia pentzau chi ia potziu biri totu is fatus prus de importu de sa storia. Femu andau a su 28 de friargiu de su ’43 e emu biu Casteddu in mesu a is bombardamentus chi dd’iant torrada a perda.

Sighimu a torrai agoa e a biri arrogus de dexi minutus de unu passau mai connotu. A dolu mannu su datàriu de s’arrellògiu no podiat torrai agoa de su primu de gennàrgiu de su 1901, duncas mi femu depiu acuntentai de is fatus de su sèculu passau.

A cussu puntu si fiat alluta un’idea noa in su ciorbeddu miu. Un’idea chi gettàt una luxi noa in s’acuntessimentu. Si podemu torrai agoa in su tempus, fortzis podemu fintzas andai a biri calincuna cosa in su tempus benidori.

A sentidu perou no femu siguru siguru chi ddu bolia fai diaderus. Mi iat essi praxiu su chi ia essi biu? Abarramu pentzendi-nci po unu bellu pagu. No bolemu biri su chi ia a essi diventau, ni prus pagu ancora candu ia a essi depiu morri.

Perou fortzis ia a podi fai prus bellu su presenti. Aici andamu in una ricevitoria, ponemu s’arrellògiu ananti de un’ora e castiamu su telefoneddu. Biemu s’estrazioni de su cuncursu Win for life.

Is nùmerus in su telefoneddu si fiant amostaus po unu momentu sceti, e luegus m’nd’acatà chi calincuna cosa fiat sutzedendi in su bratzu de manca. S’arrellògiu fiat smuntendi-sì in milli arrogus chi fiant arruendi in terra.

Aici fiat acabau su contu de su primu e unicu, po cantu deu ndi potza sciri, arrellògiu chi si fessit pigau unu virus e chi tenessit sa stravanada capassidadi de caminai anantis e agoa in su tempus.

Siguramenti mi fiat dispràxiu de no ddu tenni prus, ma mi fia postu s’anima in paxi. Imoi tengu sa consolatzioni de mi podi gosai su soli dei is Caraibi po ses mesis a s’annu, e su de Casteddu in is atrus mesis, arrennescendi diaici, po mori de sa bìncida a Win for life, a biri fatu su disìgiu de sa vida mia: a bivi po sempri in s’istadi.