filosofia de logu enrico lobina

Su lìbburu de Filosofia de Logu

No est simpri a scriri de su líbburu de sa truma “Filosofia de Logu”. Funt intelletualis, de edadis diferentis, chi stúdiant cosa diferenti, cun stórias de arrelatas cun su mundu de sa cultura diferentis.

Comenti scrint in sa “decrarada de intentos” cosa insoru, “Filosofia de Logu est unu programma de istùdios, est una proposta de cherta e de anàlisi epistemològica, est unu progetu colletivu, est una teoria e una pràtica de liberatzione”.

No est simpri a scriri de su líbburu  “Filosofia de logu – decolonizzare il pensiero e la ricerca in Sardegna”, a incuru de Sebastiano Ghisu e Alessandro Mongili, poita aintru s’agatat filosofia, sociologia, stória, economia, feminismu, architetura, estética, urbanística.

Tocat a ddu pigai a bellu a bellu e a pigai is arrexonamentus a arrogus.

Sa bidea generali est chi su mundu de sa cultura e de is intellettualis in Sardìnnia, cun custu lìbburu, at fatu unu passu ainnantis mannu.

S’úrtimu líbburu generali impitzu de Sardínnia, cun d-una bisura pruschetotu stórica, est “La Sardegna contemporanea – idee, luoghi, processi culturali”, a incuru de Marroccu, Bachis e Deplano, de su 2015.

Unu líbburu prus mannu, prus académicu, prus pagu meda atriviu. Unu líbburu chi no ponit a campu, comenti “Filosofia de logu”, duus cuncetus chi serbint a cumprendi sa Sardínnia, chi no boleus aturai in d-una bisura “descrittiva” de su chi est sa Sardínnia: su de su colonialismu (de parti’e aintru) e una ligidura diferenti, sarda, de Gramsci.

Iat a essi de importu mannu a ligi su chi pensant is curadoris de cussu volúmini de su 2015 de “Filosofia de Logu”[1].

Torreus a su líbburu: su cuncetu de colonialismu (de parti’e aintru) no est una cosa noa. Giai “Democrazia Proletaria sarda” a s’acabu de is annus setanta e “Su pópulu sardu” dd’iant fatu bintrai, de insaras, in sa debbata política.

Seus fueddendi, perou, de un’atra edadi stórica, e de unu atru pillu de circa.

De insaras funt nàscius e crèscius is “post-colonial studies” e is circadoris de custu líbburu amostant de ddus connosci e amostant de connosci is pillus prus artus de sa circa mundiali impitzu de sa filosofia, de sa stória e aici narendi.

Issus arrennescint a fai bintrai custu “paradíghima” in dónnia sàbiu chi agataus in su líbburu. Ddu faint de manera “frisca”.

Seus ananti de un’eredeu nou de intelletualis, chi benint apustis de is Bandinu, Cherchi, Pira, Masala, Cubeddu, Angioni e sighendi, chi puru funt arrennèscius a scoviai su chi fiat cuau de sa vida, de s’ànimu, de sa stória de is sardus.

Pigai in cunsideru su cuncetu de colonialismu (de parti’e aintru) po sa Sardínnia, bolit nai a castiai a sa filosòfia, a s’econòmia, a sa stória, a sa sociològia, a is arrrelatas de poderi, a su paesàgiu, a su feminismu, de manera diferenti. E issus nci arrennescint. Tocat a partiri de innoi.

Totu is chi stúdiant a sa Sardínnia e dda bolint cambiai si depint arrelatai cun custu líbburu.

Dd’at a fai s’Universidadi, is chi funt circadoris e professoris innia? Tengu dudas, poita iat a bolli nai a certai fintzas su logu chi ddis donat su dinai.

Dd’at a fai su Psd’Az e totu is atrus chi faint política fueddendi de “Natzioni sarda”? Tengu dudas, poita foras de calincunu slogan ddoi est sceti sa boluntadi de sighiri su dinai.

Is féminas (pagus) e is óminis de Filosofia de Logu ant tentu, in custa faina, un’agiudu mannu: Antoni Gramsci.

E mi firmu innoi. Iat a essi diaderus longu a scriri de Gramsci, de sa Sardínnia, de su chi est sutzédiu a Gramsci in su ‘900, de sa bisura “museali” chi medas ant bófiu a fai de custu grandu avoloteri sardu.

M’arregordu casi arriendi de d’Alema chi, in su 1997, iat nau in Casteddu chi “Gramsci in fondo era un liberale”, e fait ancora prus arriri chi genti manna comenti a Giorgio Maciotta ancora nci provat.

Nci iant a essi milli cosas de scriri impitzu de su líbburu. Chi nci arrennèsciu, in is cidas benidoras, apu a scriri o a nai calincuna cosa impitzu de “decolonizzare la pubblica amministrazione”.

A mei chi seu unu “obreri” no unu teóricu, m’ant fatu pensai meda a nosu, a is chi provant ancora a fai política oindí in Sardínnia, is fueddus de Giada Bonu.


“Molti sono i dibattiti sullo Statuto della Sardegna fra regione amministrativa o Nazione. Dibattiti che hanno interrogato le parole autonomia, autogoverno, sardismo. Alle radici del pensiero femminista, di ambito marxista e oltre, la cura è stata tematizzata contestando le dicotomie dipendenza/indipendenza, subalternità/dominio, nell’ottica di ecologia affettive in grado di ri-organizzare il carico emotivo e politico della riproduzione. In questo senso, i confini porosi della Sardegna non aprono a un discorso di assoluta indipendenza, o di totale autonomia, ma a un ripensamento della centralità e dell’autodeterminazione – anche – attraverso il riconoscimento della vulnerabilità. Non come spazio di dominazione, ma come spazio di inter-dipendenza e connessione fuori dalle logiche coloniali, neoliberiste, familiste e sessiste”.

No nc’at nudda de fai: is feministas si bincint! Tenti sempri arrexoni!

Serru cun d-unu cunsillu: tocat a donai meda prus balori a su sardu. Sciu chi est difítzili, poita su movimentu linguísticu est andendi ancora avatu de bideas bècias, perou tocat a ddu fai. No nci at incurtzadroxus.


[1] Unu cunsillu chi dongu a Filosofia de Logu est su de pubbricai totu su chi bessit impitzu de su líbburu cosa insoru, diaici de tenni sa possibbilidadi de atendi s’arrastu de sa debbata